Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Strategia

Email Drukuj PDF

 


STRATEGIA DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU

KROCZEWA I OKOLIC

 

autorem opracowania jest p.Alicja Kozaczyńska

Celem aktywności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz promowanie naszej miejscowości i sąsiadujących z nią wiosek. Chcemy działać na rzecz rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz podnieść atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną naszej okolicy.

Nasza Strategia nawiązuje do Planu Odnowy Miejscowości Kroczewo, będącego w ścisłej korelacji z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Załuski oraz innymi dokumentami obejmującymi zakresem działania obszar powiatu i województwa, jest spójna z planami Lokalnej Grupy Działania „Przyjazne Mazowsze”.

Strategia jest planem otwartym, który stwarza możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i możliwości finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także może być zmieniana kolejność ich realizacji, w zależności od zgromadzonych środków, a zwłaszcza od dostępu do funduszy Unii Europejskiej.

Celem naszego planu jest zwiększenie atrakcyjności naszej okolicy jako miejsca zamieszkania i podniesienie jej walorów turystycznych. Chcemy poprawić jakość życia mieszkańców i rozwijać patriotyzm lokalny.

Wieś Kroczewo leży w centralnej części województwa mazowieckiego, w powiecie płońskim, w gminie Załuski. Znajduje się w odległości 40 km od Warszawy i 20 km od miasta powiatowego Płońsk. Położona jest w południowej części gminy Załuski i sąsiaduje bezpośrednio z gminą Zakroczym. Obok przebiega trasa międzynarodowa E-77, czyli krajowa droga nr 7.

Kroczewo to największa miejscowość gminy Załuski. To także największa wieś w powiecie płońskim pod względem liczby ludności. Odznacza się ciekawym położeniem, walorami kulturowymi i historycznymi.

Obiekty zabytkowe

Parafia i kościół

Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela powstała w początkach XIV w., choć pierwsza wzmianka o kościele pochodzi dopiero z 1424 r. W połowie XVI w. wzniesiono murowane prezbiterium z apsydą, zakrystią i kaplicą oraz drewnianą nawą. Z wizytacji z 1599r. wiadomo, że kościół był konsekrowany i miał cztery ołtarze. Obiekt spłonął w 1705 r. Odbudował go w 1746 r. Jan Mikulski, podczaszy nowogrodzki, z ks. Maciejem Chmielewskim, proboszczem kroczewskim. Kościół wyposażony był w trzy ołtarze: ołtarz wielki poświęcony św. Janowi Chrzcicielowi oraz dwa boczne: Matki Boskiej Bolesnej i św.Mikołaja. Obecny trzynawowy, murowany kościół wzniósł w latach 1918-1921 ks. Paweł Chodkowski, według projektu architekta Hugona Kundera. Konsekracji dokonał 31 maja 1928 r. bp Leon Wetmański. W 1938 r. polichromie wykonał Władysław Drapiewski.

Park podworski W latach 1833–1944 właścicielami okolicznych dóbr była rodzina Czarnowskich herbu Grabie. Dwór i zabudowania gospodarcze zostały zniszczone przez Niemców w styczniu 1945 r. Z dawnego założenia dworsko-parkowego pozostał jedynie park krajobrazowy. Tworzą go zespół zieleni, układ wodny i ukształtowanie terenu. Całość mierzy ponad 12 ha (w tym woda 2–3 ha). Park w Kroczewie został zaprojektowany i urządzony po 1863 r. Wykorzystano i zmodyfikowano istniejącą wcześniej siec wodna z dużym stawem. Duży staw z malownicza kępą drzew na wyspie leżał miedzy prywatnym parkiem dworskim, a wsią z kościołem i zajazdem. Staw był elementem przestrzeni publicznej. Po 1944 r. park był trudno dostępny ponieważ administrowało go wojsko. Za parkiem rozciąga się równina mierząca ponad 200 ha. Było to wojskowe lotnisko polowe. Wzdłuż równiny znajduje się las o nazwie Paryż. Teren lotniska jest często odwiedzany przez motolotniarzy z Warszawy i okolic.

Ludność

Ludność gminy Załuski wynosi ponad 5 i pół tysiąca mieszkańców, z czego około 600 osób zamieszkuje wieś Kroczewo. Wg danych posiadanych przez Urząd Gminy Załuski w Kroczewie dynamicznie wzrasta liczba ludności w wieku produkcyjnym, co rokuje preżny rozwój sołectwa w przyszłości.

Rekreacja i sport

Obecnie w naszej okolicy jest bardzo uboga baza sportowa, nie ma nawet pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, gdzie można byłoby trenować i prowadzić rozgrywki. Wieś posiada małe boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią ulokowane obok szkoły. Mieszkańcy odczuwają dotkliwie brak miejsca, w którym mogliby się spotykać, wymieniać doświadczenia, dzielić się wiedzą oraz wypoczywać. Nie ma żadnej kawiarni, cukierni, wiejskiej świetlicy.

Mocne strony

1. Korzystne położenie komunikacyjne.

2. Potencjał w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji.

3. Bliskość metropolii warszawskiej.

6. Duża liczba mieszkańców.

7. Dogodny teren do zagospodarowania.

8. Brak zakładów produkujących zanieczyszczenia środowiska.

9. Liczna grupa mieszkańców chętna do bezinteresownego działania na rzecz lokalnej społeczności.

10. Wola współpracy między działaczami stowarzyszenia, proboszczem parafii Kroczewo i wójtem Gminy Załuski.

Słabe strony

1. Brak rozwoju infrastruktury informatycznej.

2. Niewystarczająca oferta w zakresie możliwości spędzania wolnego czasu.

3. Niewystarczająca oferta zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży.

4. Brak miejsca do spotkań mieszkańców wsi.

5. Niedostateczny rozwój infrastruktury rekreacyjnej.

Szanse

1. Możliwość uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej.

2. Sprzyjająca polityka regionalna, nakierowana na rozwój obszarów

wiejskich, ze strony rządu i władz lokalnych.

3. Migracja ludzi z Warszawy na wieś.

4. Rozwój oświaty i społeczeństwa informacyjnego.

5. Rozwój aktywności społecznej mieszkańców.

Plan działań

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic łączy aktywnych mieszkańców, dając im wiele możliwości działania na rzecz lokalnej społeczności. Jednocześnie dbamy o zgodność naszych zamierzeń z planami władz gminnych i proboszcza parafii Kroczewo, wierząc, że tylko celowa współpraca może zapewnić sukces naszych przedsięwzięć.

Planowanymi do realizacji zadaniami są:

1. Budowa wiejskiego centrum edukacyjno - konferencyjnego (świetlicy). Działalność  świetlicy obejmowałaby:
- cykliczne niedzielne spotkania o charakterze otwartym, w ramach  których odbywałyby się prelekcje z różnych dziedzin wiedzy np. Cięcie drzew i krzewów ogrodzie przydomowym, Jak zdobyć potrzebne informacje w Internecie, Jak redagowac lokalna gazetę, Jak stworzyć lokalne radio, Jak powstają seriale, Zdrowa dieta, Zasady zachowania przy stole, Jak układać bukiety z kwiatów itp.
- funkcjonowanie biblioteki z czytelnią czasopism,
- spotkania towarzyskie o charakterze zamkniętym, uzgodnione wcześniej z
osobą odpowiedzialną za świetlicę i z pisemnym oświadczeniem o pełnej odpowiedzialności materialnej, podpisane przez organizatora,

- pokazy ambitnej sztuki filmowej połączone z dyskusją,
- spotkania z twórcami kultury, naukowcami, dziennikarzami i politykami połączone z dyskusją.
- sala bilardowa udostępniana na takich samych zasadach jak na zamknięte spotkania towarzyskie,
- zaplecze noclegowe dla turystów.
2. Wystąpienie z inicjatywą do władz gminy stworzenia kalendarza imprez cyklicznych o charakterze kulturalnym i sportowym  oraz wpisanie we wspomniany kalendarz imprez organizowanych przez Stowarzyszenia np. (festyn Powitanie lata).
3. Rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Załuski
-wytyczenie trasy rowerowej po terenie gminy z uwzględnieniem jej naturalnych walorów przyrodniczych, zabytków, ciekawostek (np. miejscowości związanych z serialem Złotopolscy),z uwzględnieniem istniejącej bazy noclegowej i gastronomicznej oraz istniejącej już ścieżki dydaktycznej w lesie w Złotopolicach,
-opublikowanie trasy w Internecie  lub/i wydanie drukowane (reklama, sponsorzy).
4. Organizacja placu zabaw dla dzieci przy świetlicy i boisku w Kroczewie.

5. Zakup komputera i szkolenia w zakresie wykorzystywania Internetu do zdobywania i wykorzystywania informacji – umożliwi to zwiększenie dostępu obywateli do informacji publicznej oraz będzie sprzyjać upowszechnieniu nawyku wykorzystywania usług i treści udostępnianych w formie elektronicznej.

6. Coroczny festyn połączony z konkursem na produkt regionalny w różnych kategoriach (ciasta, chleb, przetwory owocowo-warzywne, przetwory mięsne, miody, nalewki i inne) – w ten sposób chcemy promować lokalną tradycję i popularyzować dziedzictwo kulinarne naszej okolicy.

7. Reaktywowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich – poprzez odwołanie się do tradycji tej organizacji na naszym terenie pragniemy odbudować zanikające więzi społeczne i pielęgnować to, co najlepsze w działalności tej organizacji: szacunek dla tradycji i otwartą postawę wobec nowoczesności.

8. Organizowanie warsztatów artystycznych, spotkań z artystami uprawiającymi różne dziedziny sztuki i rękodzieła oraz artystami ludowymi – obcowanie z twórcami kultury i ich wytworami oraz stwarzanie mieszkańcom zachęty do samodzielnej wypowiedzi artystycznej stworzy odpowiedni klimat do pielęgnowania i rozwijania tożsamości kulturowej członków naszej społeczności.

9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym uznaliśmy za jedno z najważniejszych zadań, za cel postawiliśmy sobie:

- popularyzowanie idei uprawiania lekkiej atletyki i zakup odpowiedniego sprzętu (dyski, kule oszczepy itd.),

- w ramach planowanego boiska w Kroczewie budowę bieżni żużlowej, skoczni w dal i wzwyż,

- budowę zaplecza boiska sportowego,

- stworzenie sekcji lekkiej atletyki,

- organizację zawodów LA pod hasłem: „Szukamy talentów”,

- organizację otwartego biegu przełajowego (lub wyścigu rowerowego) popularyzującego okolice Kroczewa adresowanego do mieszkańców w każdym wieku, zakończonego imprezą taneczną.

- stworzenie klubu fitness – promującego różne formy aktywności ruchowej przy muzyce.

10. Stworzenie elektronicznej bazy danych nt. popytu i podaży sezonowej siły roboczej na terenie gminy – ułatwi aktywizacje bezrobotnych, zachęci przedsiębiorców do wykorzystywania miejscowych pracowników.

11. Promocja wśród mieszkańców (niezależnie od wieku) krajoznawstwa poprzez turystykę:

- coroczne rodzinne wyjazdy tematyczne, np. poznajemy polską historię: Grunwald, zlot Wikingów (Wolin), zlot historycznych pojazdów w Darłowie, oblężenie Malborka, Dni Ułana w Poznaniu, zjazd wojowników słowiańskich we Wrześni, festyn archeologiczny w Biskupinie itd. albo poznajemy polską kuchnię: Święto Chleba w Ciechanowcu, Festiwal Ziemniaka w Supraślu itd.

Wszystkie wyżej wymienione zadania możliwe będą do realizacji głównie przy dużej

aktywności członków Stowarzyszenia, współpracy ze strony władz samorządowych i proboszcza oraz wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Przyjazne Mazowsze”, na której pomoc liczymy przy zdobywaniu funduszy unijnych.

Oczekiwane rezultaty

Realizacja zadań w ramach Strategii Działań Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic przyczyni się do polepszenia wizerunku naszej miejscowości, podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. Ma on służyć integracji społeczności lokalnej i wzrostowi lokalnego patriotyzmu, rozwojowi aspiracji kulturalnych, integracji międzypokoleniowej jak i zmniejszeniu problemów w sferze patologii społecznych.


Autorem opracowania Strategii jest Pani Alicja Kozaczyńska